FŐTÁV - Pályázati kiírás

2013. 9. 30.

I LOVE PANEL - Legtakarékosabb épület

 
Bevezetés 
A FŐTÁV Zrt. elkötelezett a fogyasztók lakhatási költségeinek mérséklésében és a 
fogyasztást csökkentő korszerűsítésben. Ennek érdekében hozta létre az OKOS-ház 
gyakorlatát, amelyben napelemmel, használati melegvíz-hálózat korszerűsítésével és 
költségosztás alkalmazásával kíván megoldást nyújtani a tudatosabb energiafelhasználás és 
ezáltal a költségek mérséklésére. A fejlesztések az energiatakarékos megoldásokra 
összpontosítanak, céljuk az energiatervezés és az élhetőség egyensúlyának megteremtése. 
Ezáltal biztosítva a gazdaságos lakhatást a távhővel ellátott épületek lakói számára. 
Az „I Love Panel – Legtakarékosabb épület” kampány során a FŐTÁV azokat a 
lakóépületeket keresi, amelyek az energiahatékonyság érdekében korszerűsítettek és ezzel 
tettek az energiatakarékosságért. 
A legtakarékosabb, legkorszerűbb épületre várjuk a pályázati anyagokat, melyeket az alábbi 
feltételek szerint szükséges benyújtani a FŐTÁV számára 2013. október 11-ig. 
 
Nyeremények 
A Pályázat nyertesei, tehát a legtakarékosabb panel épületek egyenként 1 kWp villamos 
teljesítményű napelemet nyernek, a hozzá tartozó inverterekkel és szerelékekkel (a 
nyeremény a telepítés költségeit nem foglalja magában). A nyeremény célja, hogy a 
korszerűsítési folyamatokat figyelembe vevő korszerű épületeket támogassa és a napelem 
segítségével a pályázó épületének villanyfogyasztása, évi mintegy 10 %-os megtakarítást 
eredményezhessen. A nyertes épületek és lakásaik számára a FŐTÁV-Komfort Kft. 20 % 
kedvezményt biztosít 2014. 08. 31-ig a szekunder rendszeren megrendelt javításra, 
karbantartásra, korszerűsítésre. 
 
Pályázat célja 
Jelen Pályázat célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése, valamint a 
megújuló energiafelhasználás fokozása a távhőfelhasználók körében. 
A Pályázattal a FŐTÁV fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy az erőforrásokkal való 
takarékosság mind az energiafelhasználás, mind az energiahatékonyság szempontjából 
fontos tényező. Takarékosság szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a hőfelhasználás, a 
vízfelhasználás, valamint az áramfelhasználás – melyek meghatározó elemei a lakhatás 
költségeinek. 
A Pályázat célja, hogy három tényező mentén összehasonlítsa az épületek energiamegtakarítási gyakorlatát, és ezek alapján kijelölje a legtakarékosabb panel épületet. 
 
Kik pályázhatnak 
Budapest közigazgatási határán belül található társasházak, lakásszövetkezetek, amelyek az 
alábbi feltételeknek megfelelnek: 
1.) Pályázattal érintett épület: 
─ iparosított technológiákkal épült, 
─ távhővel ellátott (mind az épületfűtés, mind pedig a használati melegvíz-termelés 
hőforrását tekintve, utóbbinál teljesen kiépített cirkulációs rendszerrel rendelkezik), 
─ korábbiakban már megvalósult a szekunder (épület) fűtési rendszer 
korszerűsítése, 
─ rendelkezzen világítási rendszerrel a közös használatú terekben. 
2.) A pályázó tulajdonosi közösségének van érvényes és hatályos általános közüzemi 
szerződése a távhőszolgáltatóval. 
Egyéb feltételek 
─ a Pályázati kiírásban szereplő feltételek teljesülését a FŐTÁV ellenőrizheti. Az 
ellenőrzésben a pályázó épületnek együtt kell működnie, 
─ a Pályázó a Nevezési lap kitöltésével és aláírásával kijelenti és elfogadja, hogy a 
pályázathoz kapcsolódóan hang, kép- és mozgóképfelvétel készülhet, amelyet a 
FŐTÁV a jövőben bármikor térítés és külön engedélykérés nélkül szabadon 
felhasználhat, 
─ a Pályázó tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, 
hónap), valamint a támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét a FŐTÁV 
közzé teszi, 
─ amennyiben a Pályázó a pályázati felhívásban, támogatási szerződésben 
meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor a támogatást és annak kamatait 
köteles visszafizetni, 
─ abban az esetben, ha a Pályázó helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok 
megvalósítását akadályozó bármilyen esemény következik be, úgy Pályázónak a 
FŐTÁV-ot haladéktalanul értesítenie kell. 
 
Megfelelőségi követelmények 
─ a Pályázó a Pályázati kiírásban előírt módon igazolja, hogy a tulajdonosi közösség a 
megfelelő arányban (SzMSz előírásai szerint) hozzájárult a pályázaton való 
részvételhez. 
 
Adatszolgáltatási kötelezettségek 
─ A Pályázó vállalja, hogy a bírálati szempontrendszernek megfelelő, az épületekre 
vonatkozó adatokat a nevezési lapon meghatározott adatokkal igazolja a FŐTÁV 
számára. 
─ Megadja az épület szintenkénti alapterület valamint az összes alapterület nagyságát 
m2-ben az Alapító Okirat mellékletét képező dokumentációval (szintrajz) vagy 
ingatlan nyilvántartási dokumentáció képviselő által hitelesített másolatával igazolja. 
Nevezési lap: 
A Pályázaton történő részvétel feltétele a Nevezési lap pontos kitöltése és a képviselő átal 
történő hivatalos/cégszerű aláírása, amellyel a Pályázó valamennyi Pályázati feltételt és a 
nevezési lapban foglaltakat elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
A pályázathoz benyújtandó okiratok: 
─ A Nevezési lap hiánytalanul kitöltve, a Pályázó képviselője által szabályszerűen 
aláírva, 
─ A hatályos Alapító Okirat, illetőleg Alapszabály (továbbá az az okirat, amely 
egyértelműen tartalmazza a szövetkezeti tulajdonú épületrészek és a külön tulajdonú 
lakások, nem lakás célú egyéb helyiségek felsorolását), 
─ A Szervezeti és Működési Szabályzat képviselő által hitelesített másolata, 
─ Képviseleti jog igazolása (Közös képviselő esetében közgyűlési jegyzőkönyv, 
lakásszövetkezet esetében aláírási címpéldány, aláírási minta), annak hitelesített 
másolata, 
─ Az Adatszolgáltatási kötelezettség pontnál meghatározott dokumentációk. 
Ezen dokumentációk hiánypótlására nincs lehetőség, bármely dokumentáció (okirat) 
hiánya a pályázat azonnali elutasítását eredményezi. 
 
A Pályázati anyag formai és tartalmi követelményei 
A Pályázatot 3 példányban, nyomtatott formában október 11-ig kell postán megküldeni vagy 
személyesen eljuttatni a FŐTÁV Zrt. központi székhelyére, (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 
31.) a Kapcsolati és Üzletfejlesztési Igazgatóság titkárságára. (D épület 115. szoba) 
A postán feladott pályázatot a FŐTÁV akkor tekinti határidőben benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére a pályázat benyújtásának határidejéig igazolhatóan sor kerül. A postai 
küldemények elvesztéséből, késedelmes kézhezvételéből eredő kockázat a pályázót terheli. 
Átvételi elismervénnyel át nem vett pályázatért a FŐTÁV semminemű felelősséget nem 
vállal. 
A fenti időpontig a teljes pályázati anyagnak meg kell érkeznie a FŐTÁV-hoz a jelen 
Pályázati kiírásban a fentiekben meghatározott címre. Az elkésett pályázati anyagok 
automatikusan kizárásra kerülnek, és nem vesznek részt a pályázaton. 
A Pályázati anyagot a Pályázók képviselői a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban vehetik át 
személyesen vagy letölthetik a FŐTÁV honlapjáról (http://www.fotav.hu/sajtoszoba/i-lovepanel/). 
A Pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseiket írásban az ilovepanel@fotav.hu e-mail címen 
szeptember 26-ig tehetik fel. Az így feltett kérdésekre a FŐTÁV 5 (öt) munkanapon belül 
válaszol. 
A Pályázatok benyújtását követően megtörténik a pályázatok formai ellenőrzése, mely során 
a FŐTÁV megvizsgálja hogy a pályázat határidőre jelen pontban meghatározott 
példányszámban és formátumban megérkezett. Továbbá a pályázó csatolta a szükséges 
okiratokat (dokumentációkat) 
A formai követelményeknek megfelelő pályázatok kerülnek tartalmi értékelésre. A tartalmi 
értékelés során a FŐTÁV tisztázó kérdést is feltehet a pályázóknak, amelyre legfeljebb 5 
napos válaszadási határidőt biztosít.
 
A pályázat elbírálásának szempontrendszere 
A pályázatok három szempont mentén kerülnek elbírálásra: hőfelhasználás, vízfelhasználás 
és villamosenergia-felhasználás. 
1. Hőfelhasználás: a hőfelhasználás a 2012. évre vonatkozó teljes távhő-felhasználást 
foglalja magában. A panel lakóépületek méretbeli különbségeinek megfelelő arányosítása 
érdekében a kategorizálás az alapterületben kerül meghatározásra. 
Kategóriák: 
• 1 900 m² alapterület alatti épületek 
• 1 900 m² és 5 700 m² alapterület közötti épületek 
• 5 700 m² alapterület feletti épületek 
2. Vízfelhasználás: a vízfelhasználás a 2012. évre vonatkozó hálózati ivóvíz felhasználást 
foglalja magában. Ebbe az épület közösségi vízfelhasználása és a bekötési vízmérőn 
mért összes vízmennyiség is beletartozik, amely magába foglalja a lakásokon belül 
felhasznált vizet is. 
A vízfelhasználásra vonatkozó adatszolgáltatás a Pályázó felelőssége. Ehhez a mellékelt 
nevezési lap kitöltése szükséges. 
3. Villamosenergia-felhasználás: a villamosenergia-felhasználás a 2006. és 2012. közötti 
évekre vonatkozó teljes felhasználást foglalja magában. Az adottságok közötti 
különbségek kiegyenlítése érdekében a fogyasztás mennyisége százalékos formában 
kerül összehasonlításra a pályázó lakóépületek között. Elsődleges szempont az épület 
által elért saját megtakarítások, az épület közös rendszereinek fogyasztására 
vonatkozóan. 
A villamosenergia-felhasználás vonatkozó adatszolgáltatás a Pályázó felelőssége. Ehhez 
a mellékelt nevezési lap kitöltése szükséges. 
 
Értékelési szempontrendszer 
Az értékelési szempontrendszer alapját az elbírálási szempontrendszert alkotó tényezők, 
tehát a hőfelhasználás, vízfelhasználás, valamint a villamosenergia-felhasználás jelentik.
A beérkezett pályázati anyagok mindegyikéhez hozzárendeljük a három értékelő jellemzőt: 
- távhő-felhasználás (mértékegység: GJ/m², kWh/m²) 
- ivóvíz-felhasználás (mértékegység: m³/m², l/m²) 
- villamosenergia-megtakarítás (mértékegység: %) 
Az értékelés során a fentiekben felsorolt három tényező értékének vehető a minimuma és a 
maximuma. Az egyes épületek saját értékeit ezen értékek jelentette skálán váltjuk át 0-100-
as pontszám-tartományra. Minél kedvezőbb az érték, annál nagyobb pontszámot kap a 
pályázó. A három szemponton belül elért pontszámokat előre megállapított súlyozással 
összesített pontszámmá alakítja az értékelő bizottság. A súlyozásban a három meghatározó 
értékmérő különböző hangsúlyt kap:
- távhő-felhasználás: 60% 
- vízfelhasználás: 30% 
- villamosenergia-felhasználás: 10% 
A versenyt minden kategóriában a legtöbb pontot szerzett épület nyeri, a hőfelhasználási 
méretkategóriák alapján tehát három nyertes kerül meghirdetésre. 
 
A Pályázó vállalásai 
─ A nyertes Pályázó vállalja, hogy a távhőszolgáltatásra vonatkozó általános közüzemi 
szerződést a Pályázat megvalósítását követő 5 évig nem szünteti meg. 
─ A nyertes Pályázó vállalja, hogy Pályázat nyereményét 5 évig fenntartja. /Fenntartási 
kötelezettség/ (A napelemet nem értékesíti, üzemelteti stb.) 
 
Időrend
1. A Pályázati anyag közzététele: 2013.09.11.
2. Pályázat benyújtásának határideje: 2013.10.11.
3. A Pályázat tervezett eredményhirdetése: 2013. október vége (a pályázókat emailben vagy postai úton értesítjük a kihirdetés időpontjáról)
A FŐTÁV az eredményhirdetéssel egyidejűleg a nyertes Pályázónak megküldi a Támogatási szerződést aláírásra.